Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Projekty PROW
Projekty PROW
Napisał Administrator   
 

 

Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbereże wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia” został zrealizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu było stworzenie warunków lokalowych i technicznych dla realizowania aspiracji mieszkańców w zakresie kultywowania lokalnych tradycji, propagowania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego Polesia, a także umożliwienie dostępu mieszkańcom do internetu. W ramach zadania wyburzona została stara świetlica, a w jej miejsce wybudowano nowy budynek wraz ze wszystkimi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania. Świetlicę wyposażono w podstawowe meble – stoliki i krzesełka, urządzono łazienki i WC, umeblowano kuchnię/katering wraz z wyposażeniem oraz zakupiono sprzęt komputerowy.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 00084-6922-UM0300169/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 620 787,94 zł z czego 508 208,96 zł to koszty kwalifikowane.

Wysokość udzielonej pomocy – 368 206,00 zł (59,31 %).

Wkład własny – 252 581,94 zł (40,69 %).
Projekt ”Zakup samochodu śmieciarki z przyczepką oraz pojemników do zbierania odpadów” został zrealizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W ramach projektu zakupiono:
- Samochód śmieciarkę o dopuszczalnej masie całkowitej 6 500 kg. na tylnych kołach bliźniakach.
- Przyczepkę samochodową krytą plandeką z podwójną osią hamowaną o dopuszczalnej masie całkowitej do 2 500 kg.
- 900 szt. metalowych pojemników na odpady o pojemności 110 l z kółkami transportowymi.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 00010-6921-UM0300124/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 344 040,00 zł z czego 282 000,00 zł to koszty kwalifikowane.

Wysokość udzielonej pomocy – 200 000,00 zł (58,13%).

Wkład własny – 144 040,00 zł (41,87%).


Projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wola Uhruska oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Macoszyn Duży i Kosyń” realizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Celem operacji jest poprawa warunków i standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Macoszyn Duży i Kosyń – I etap operacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wola Uhruska – II etap operacji.

W ramach projektu wykonano:
- 12 599,70 mb sieci wodociągowej głównej i rozdzielczej,
- 1 646,00 mb przyłączy wodociągowych – 70 szt.,
- 66 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków,

Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 00075-6921-UM0300123/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 126 548,87 zł.

Wysokość udzielonej pomocy – 1 228 207,00 zł (57,76%).

Wkład własny 898 341, 87 zł (42,24%).


Projekt „Budowa oraz remont świetlic wiejskich we wsi Siedliszcze i Stulno wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” jest realizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu jest stworzenie warunków lokalowych i technicznych dla realizacji potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców poprzez budowę nowej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedliszcze oraz remont wraz z zagospodarowaniem terenu świetlicy we wsi Stulno.

W ramach zadania wyremontowano starą świetlicę we wsi Stulno, wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, sanitariaty wewnątrz budynku, zbiornik bezodpływowy, ogrodzenie terenu oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający i podstawowe wyposażenie – stoliki i krzesełka. We wsi Siedliszcze z kolei jest wykonywany nowy budynek świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania, zjazdem, miejscami parkingowymi, boiskiem trawiastym, ogrodzeniem terenu, altaną. Do świetlicy zaplanowano podstawowe wyposażenie – stoliki i krzesła, umeblowanie kuchni wraz z zastawą, kuchenka gazową, lodówką i mikrofalówką oraz wyposażenie pracowni komputerowej w drukarkę sieciową, zestawy komputerowe z zainstalowanym otwartym systemem linux i pakietem biurowym.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 00306-6922-UM0300465/10 z dnia 16 grudnia 2010 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 907 628,79 zł z czego 722 149,99 zł to koszty kwalifikowane.

Wysokość udzielanej pomocy – 500 000,00 zł (55,09 %).

Wkład własny – 407 628,79 zł (44,91 %).Projekt „Budowa stacji wodociągowej w Woli Uhruskiej” realizowany jest przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Celem operacji jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców miejscowości Wola Uhruska oraz Bytyń poprzez budowę stacji wodociągowej w Woli Uhruskiej.

W zakres robót objętych projektem wchodzi budowa m.in.:
- budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami i urządzeniami technologicznymi,
- szachtów studziennych z wymianą pomp,
- zbiorników wyrównawczych 2x100m3,
- odstojnika popłuczyn,
- komory zasuw,
- zbiornika na ścieki z chlorowni,
- placów i chodników,
- ogrodzenia,
- dodatkowego uzbrojenia technologicznego.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 00283-6921-UM0300308/11 z dnia 26 października 2011 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 690 600,45 zł z czego 1 365 264,51 zł to koszty kwalifikowane.

Wysokość udzielanej pomocy – 1 023 947,00 zł (60,57 %).

Wkład własny – 666 653,45 zł (39,43 %).


 

Projekt „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Uhrusku” realizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 osi 4 „LEADER” działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu jest podniesienie standardu spotkań mieszkańców oraz organizowanych imprez kulturalnych poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Uhrusku.

Całkowite koszty realizacji operacji wyniosły 44 275,78 zł z czego 35 752,67 zł to koszty kwalifikowane.

Wysokość wnioskowanej pomocy – 28 602,00 zł (64,60 %).

Wkład własny – 15 673,78 zł (35,40 %).


 

Projekt Międzynarodowy Plener Plastyczny "Kresy 92" współfinansowany z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez wykonanie prac  na plenerze plastycznym oraz organizacja festynu kulturalno-rekreacyjnego.

Projekt polega na organizacji Międzynarodowego Pleneru Plastycznego "Kresy 92", którego tematem przewodnim bedzie hasło "Poleska Dolina Bugu" w rzebie i malarstwie. Zwieńczeniem Pleneru będzie festyn kulturalno-rekreacyjny w miejscu planowanego przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki

Całkowite koszty projektu - 36 465,34 zł.

Wysokość wnioskowanej pomocy – 24 471,16 zł (67,10%).

Wkład własny – 11 994,18 zł (32,90%).


 

Projekt "Wirtalne spacery po Dolinie Bugu" współfinansowany z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ma na celu promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego doliny Bugu poprzez fotograficzne i filmowe udokumentowanie i udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców.

Projekt zakłada wykonanie multimedialnej prezentacji Wirtualny spacer po gminie Wola Uhruska oraz nakręcenie filmowej wizytówki gminy. Zarówno spacer jaki i film zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz wysłanie do 100 punktów informacji turystycznej na terenie całego kraju.

Film promocyjny Gminy Wola Uhruska jest udostępniony na stronie: http://www.youtube.com/watch?v=ropMtDaTy4A&feature=youtu.be

Całkowity koszt projektu to 13 961,56 zł.

Wysokość pomocy PROW - 9 113,60 zł.


Projekt "Budowa oświetlenia parkowego w Woli Uhruskiej" współfinansowany z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów osi 4 „Leader” Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ma na celu poprawę jakości życia, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz uatrakcyjnienie walorów turystycznych.

W ramach projektu zostało wykonanych 9 latarni oświetleniowych (w tym jedna podwójna) wzdłuż ulicy Parkowej zasilanych linią kablową z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia. Zakres prac zakładał roboty budowlane oraz roboty elektryczne.

Całkowity koszt projektu to - 23 501,16 zł.

Wysokość pomocy PROW - 18 800,93 zł.


Projekt "Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Wola Uhruska",
część I: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Woli Uhruskiej w ramach projektu pt. „Utworzenie palcu zabaw na terenach rekreacyjnych w Woli Uhruskiej”,
cześć II: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw Macoszynie Dużym w ramach projektu: „Utworzenie placu zabaw w Macoszynie Dużym”
współfinansowany z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów osi 4 „Leader” Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 miał na celu poprawę poziomu życia, zapewnienie i uatrakcyjnienie bezpiecznego miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku dla dzieci, wzajemnej rywalizacji sportowej oraz spotkaniach kulturalnych i rozrywkowych. 

W ramach projektu zostały wykonane dwa place zabaw w Woli Uhruskiej i Macoszynie Dużym składające się z:
- huśtawki podwójnej,
- zestawu zabawowego,
- dwóch sprężynowców,
- karuzeli trójramiennej,
- huśtawki wagowej,
- ławki,
- kosza na śmieci,
- tablicy informacyjnej. 

Całkowity koszt projektu:
część I: 17 051,03 zł,
wysokość pomocy PROW: 11 090,10 zł,
cześć II: 17 051,03 zł,
wysokość pomocy PROW: 11 090,10 zł.


Projekt „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Woli Uhruskiej” realizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu jest poprawa poziomu i standardu życia mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz miejsca do uprawiania rekreacji i sportu w Woli Uhruskiej.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie m.in.:
- boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z piłkochwytami,
- trawiastej bieżni czterotorowej,
- urządzeń do skoku w dal,
- trawiastego boiska do piłki siatkowej,
- placu zabaw,
- siłowni zewnętrznej,
- ogrodzenia od strony ulic Chełmskiej i Szkolnej z furtką wejściową i bramą wjazdową,
- utwardzenia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z krawężnikami betonowymi, jako przedłużenie utwardzenia istniejącego.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 00338-6930-UM0330410/12 z dnia 30 października 2012 r., aneks nr 1 z dnia 22 października 2013 r.

Całkowite koszty realizacji wynoszą 222 494,99 zł, z czego 180 890,23 to koszty kwalifikowane.

Wysokość wnioskowanej pomocy – 144 712,00 zł (65,04 % całości).

Wkład własny – 77 782,99 zł (34,96 % całości).


Projekt „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Woli Uhruskiej” jest realizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz zwiększenie dostępności obiektów rekreacji i kultury fizycznej dla mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Woli Uhruskiej.

W ramach zadania planowane jest wykonanie budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą. Budynek jako rozbudowa bryły budynku istniejącej szkoły, niezależny funkcjonalnie i  konstrukcyjnie od istniejącego obiektu szkolnego. Budynek w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy, nie podpiwniczony złożony z dwóch brył – sali gimnastycznej i zaplecza socjalno-sanitarnego. Nad salą gimnastyczną dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej (wiązary kratowe), pokrycie połaci dachu w postaci płyt warstwowych. Nad zapleczem socjalno-sanitarnym stropodach dwuspadkowy na stropie typu teriva 4,0/1, pokrycie połaci w postaci papy termozgrzewalnej. Poza wyszczególnionymi elementami zagospodarowania działki wykonane zostanie:
- rozbiórka istniejącego budynku stołówki szkolnej,
- przełożenie części przyłączy infrastruktury technicznej oraz wykonanie nowych odcinków przyłączy: kanalizacyjnego i wody,
- wykonanie wymiennika gruntowego,
- przyłącze energii elektrycznej.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 00488-6922-UM0300565/12 z dnia 27 lutego 2013 r., aneks nr 1 z dnia 22 października 2013 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 087 534,59 zł, z czego 883 175,37 zł to koszty kwalifikowane.

Wysokość wnioskowanej pomocy – 500 000,00 zł (45,96 % całości).

Wkład własny – 587 534,59 zł (44,04 % całości).Projekt "Nasze Polesie, Nasz Bug" współfinansowany z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 miał na celu promocję turystycznego wizerunku Poleskiej Doliny Bugu w połączeniu z podnoszeniem jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej.
Projekt polegał na organizacji imprezy kulturalno-rekreacyjnej pn. "Nasze Polesie, Nasz Bug" w miejscu planowanego przejścia granicznego z Ukrainą w miejscowości Zbereże.
Impreza "Nasze Polesie, Nasz Bug" obejmowała następujące działania:
1) Budowa mostu pontonowego na Bugu i uruchomienie odprawy granicznej.
2) Organizacja w bezpośrednim sąsiedztwie z mostem i odprawą graniczną festynu kulturalno-rekreacyjnego pn. "Nasze Polesie, Nasz Bug" i towarzyszącemu mu jarmarku.
3) Organizacja innych działań towarzyszących odprawie granicznej, tj.:
- Międzynarodowa Konferencja "Nasze Polesie, Nasz Bug",
- Transgraniczny Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej,
- odsłonięcie z Zbereżu kamienia z tablicą upamiętniającej działania Korpusu Ochrony Pograniczna,
- Transgraniczny "Bieg Polesie" na trasie Zbereże-Adamczuki-Świtaź-Adamczuki-Zbereże,
- przegląd zespołów młodzieżowych "Polesie",
- Poleskie Forum Gospodarcze.
Ponadto realizacja projektu pozwoliła na zorganizowanie na czas trwania imprezy różnych form aktywnej turystyki, tj.:
- dwóch spływów kajakowych Bugiem,
- rajdu rowerowego,
- zawodów wędkarskich.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 02194-6930-UM0343144/13 z dnia 28 maja 2014 r.

Całkowite koszty realizacji wynoszą 65 869,41 zł, z czego 39 716,64 zł to koszty kwalifikowane.
Wysokość wnioskowanej pomocy – 29 999,00 zł (45,54 % całości).


Projekt „Modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej i sportowej w miejscowości Uhrusk” realizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem projektu jest poprawa poziomu i standardu życia mieszkańców oraz atrakcyjności miejscowości poprzez remont świetlicy i ogólnodostępnego boiska sportowego.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie m.in.:
1. Remontu świetlicy w Uhrusku w zakresie:
- wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami oraz rynnami i rurami spustowymi,
- docieplenia stropu oraz ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku na elewacji,
- wymiany 3 okien i drzwi garażowych,
- przebudowy opaski odwadniającej i podjazdu,

2. Remontu ogólnodostępnego boiska w Uhrusku w zakresie:
- wykonania dodatkowej podbudowy płyty boiska i ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wykonaniem linii do gier,
- montażu konstrukcji do koszykówki oraz bramek do piłki ręcznej,
- dowiezienia urodzajnej ziemi wokół boiska,

3. Oświetlenia w miejscowości Uhrusk w zakresie:
- wykonania linii kablowej oświetleniowej,
- montażu 3 szt. słupów oświetleniowych z oprawami na wysięgnikach.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 00509-6930-UM0330496/13 z dnia 21 stycznia 2014 r., aneks nr 1 z dnia 30 września 2014 r.

Całkowite koszty realizacji wynoszą 271 090,20 zł, z czego 166 673,12 zł to koszty kwalifikowane.
Wysokość wnioskowanej pomocy – 133 338,00 zł (49,19 % całości).

Wkład własny – 137 752,20 zł (50,81 % całości).


Projekt "Utworzenie placu zabaw w Uhrusku", współfinansowany z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów osi 4 „Leader” Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 miał na celu poprawę jakości życia, zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz zapewnienie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Uhrusk.

W ramach projektu zostały wykonane plac zabaw w Uhrusku składający się z:
- huśtawki podwójnej,
- zestawu zabawowego,
- dwóch sprężynowców,
- karuzeli trójramiennej,
- huśtawki wagowej,
- ławki,
- kosza na śmieci,
- urządzenia sportowo linowego typu twierdza/pająk,
- tablicy informacyjnej. 

Całkowity koszt projektu: 23 155,24 zł,
wysokość pomocy PROW:
15 060,32 zł.


 

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 5024699
Imieniny
14 Grudnia 2017
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Alfred, Arseniusz,
Izydor, Naum,
Pompejusz, Sławobor,
Spirydion
Do końca roku zostało 18 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 5024699 internautów
TRW